Kestävä kehitys
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Ympäristösuunnittelija (AMK) on monitaitoinen kestävän kehityksen osaaja, jolle on tarjolla monia uramahdollisuuksia. Työpaikka voi löytyä ympäristöliiketoimintayrityksestä tai esimerkiksi ympäristöhallinnosta, kunnasta, järjestöstä, tutkimuslaitoksesta tai elinkeinoelämästä yleensä. Opintojen ja harjoittelun myötä opiskelijalle kehittyy kestävän kehityksen eri osa-alueiden ja toimintatapojen hyvä tuntemus.


TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Opiskelun aikana käytännön tilanteissa harjoiteltavat kestävän kehityksen edistämistaidot antavat erinomaiset valmiudet hyvin erilaisiin työtehtäviin. Aiheetta ei ympäristösuunnittelijaa kutsuta muutosagentiksi, jonka osaamiselle on käyttöä niin opetus-, tutkimus- kuin markkinointitehtävissä. Ammattialan opiskelun rinnalla opitaan myös työelämän yleisiä taitoja, vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Ympäristösuunnittelijan tutkintoon liittyviä taitoja opitaan usein käytännön projektien kautta. Projektimainen opiskelu kehittää luovia ongelmanratkaisutaitoja ja olemassa olevien tietojen ja menetelmien asiakaslähtöistä soveltamista käytännön tilanteissa. Opintoihin sisältyvissä viestintä- ja kieliopinnoissa on tavoitteena monipuolinen osaaminen suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.
Ympäristösuunnittelijan opintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana pakollisessa ydinosaamisessa opiskellaan ekosysteemipalveluita, kestävän kehityksen perusteita, ympäristöalan viranomaistoimintaa, ympäristötekniikkaa, kiertotaloutta, ympäristön seurannan ja vesistöjen kunnostuksen toimintamalleja sekä kestävää biotaloutta. Näiden lisäksi opintoja laajennetaan ja syvennetään kuudella valinnaisella kokonaisuudella mm. materiaalien kierrätys, uusiutuvat energiamuodot, vesitekniikka, kehitysyhteistyöopinnot, ympäristöjohtaminen, biotalouden mahdollisuudet, ympäristö- ja muutosviestintä tai luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Vaihtoehtoisesti tutkintoon voi sisällyttää opintoja HAMKin muusta tarjonnasta tai muita korkeakouluopintoja.

OPISKELUMUODOT

Ympäristösuunnittelijaksi lähiopiskelu tapahtuu pääasiassa Forssan kampuksella. Monimuoto-opiskelu tapahtuu verkon kautta. Opintoihin sisältyy erilaisia vierailuja, tutustumiskäyntejä tai maastopäiviä liittyen erilaisiin käytännön projekteihin. Opiskelija voi valita opiskelumuodoksi aikaisemman osaamisen ja työkokemuksen perusteella päiväopiskelun tai pääasiassa itsenäisesti ja opintopiirissä tehtävät verkko-opinnot. Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkkovalmiuksiaan. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.
Osan opinnoista voi suorittaa myös opiskeluvaihdossa ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Opintoihin sisältyy kaksi työelämän harjoittelujaksoa. Harjoittelut tehdään pääasiassa kesäaikaan ja harjoitteluun voi mennä myös ulkomaille. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen voi liittää harjoitteluun, tutkimusyksiköiden toimintaan tai kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyö ja harjoittelu auttavat verkostoitumaan ja luomaan suhteita työelämään.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
YSKEP19A2

Aloitusvuosi:
2019
YSKEM19A2

NimiLukukausi12345678
Kestävä kehitys240--------
Ydinosaaminen135--------
Ekosysteemipalvelut15X-------
Kestävä kehitys15X-------
Ympäristöalan viranomaistoiminta15-X------
Ympäristötekniikka15-X------
Kiertotalous15--X-----
Climate Change15--X-----
Ympäristön tila15---X----
Harjoittelu15---XX---
Asiantuntijaharjoittelu15-----XXX
Profiloiva osaaminen90--------
Ympäristö- ja muutosviestintä15---X----
Vesitekniikka15----X---
Development Studies15----X---
Materiaalien kierrätys15----X---
Uusiutuvat energiamuodot15-----X--
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen15-----X--
Biotalouden mahdollisuudet15---XXX--
Ympäristöjohtaminen15------X-
Geneettinen monimuotoisuus15---XX---
Osuuskuntatoiminta15-XXXX---
Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys15-----XX-
Kehittyvä osaaja15--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15-------X
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Click here to see your activities