Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, kriisityö
Sijoittuminen työelämään: Koulutuksen sisältö suuntautuu kriisityön koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä sekä lähi- ja keskijohtotehtävissä, erityisesti kriisityön näkökulmasta Suomessa, sekä edellytykset edetä strategisiin johtotehtäviin. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saa pätevyyden tehtävään joka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa.

Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut:
YAMK-tutkinnon yleiset osaamistavoitteet

Elinikäisen oppimisen taidot
• Kykenee ottamaan kokonaisvaltaisen vastuun oppimisestaan
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, soveltaa ja arvioida ja analysoida tietoa kriittisesti.
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta kehittämisestä ja yhteisöllisen tiedon tuottamisest

Eettinen osaaminen
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia moninaisissa työyhteisöissä.
• osaa kehittää työelämän moninaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa viestiä alansa vuorovaikutustilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti
• osaa toimia ja viestiä digitaalisissa ympäristöissä
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, globaalisti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Opiskelija suorittaa kolme pakollista moduulia ( yhteensä 45 opintopistettä ) ja yhden vapaasti valittavan moduulin. ( 15 opintopistettä ) Moduulit ajoittuvat kahdelle lukuvuodelle. Lisäksi opiskelija tekee 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Koulutuksen myötä opiskelija:

-Tietää yhteiskunnan normaaliolojen turvallisuuden ja normaaliolojen häiriötilanteiden hallintaan varautumisen lähtökohdat ja osaa soveltaa tätä tietoa asiantuntija - ja esimiestyössä.
-Tietää miten yksilöt ja yhteisöt reagoivat äkillisessä uhkaavassa tilanteessa ja osaa organisoida moniammatillista kriisityötä osana psykososiaalista tukea ja palvelua.
- Osaa tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittymishaasteitaan kriisityössä sekä osaa soveltaa tutkimustietoa.
-Osaa toimia kriisityön asiantuntija - ja johtamistehtävissä omalla asiantuntijuusalueellaan.
-Pystyy koordinoimaan kriisityön toimijaverkostoa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kriisityötä yhdessä verkoston kanssa.
- Osaa analysoida toimintaympäristön, työn ja työelämän muutoksia sekä niiden merkitystä työn tekemiselle.
-Osaa hyödyntää johtajuutta ja johtamisen työvälineitä työhyvinvoinnin edistämisen ja työn hallinnan näkökulmasta

Opiskelumuodot:

Jokaisella Hamkin opiskelijalla on henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops ) joka huomioi opiskelijan lähtökohdat ja henkilökohtaiset tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Lähijaksojen lisäksi opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voi tehdä osana erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita tai omaan työhön ja työorganisaatioon. Opinnot mahdollistavat sen että opiskelijana voit kehittää omaa työtäsi ja työorganisaatiosi työtapoja.

Lähijaksoja on 1-2 kertaa kuukaudessa elokuusta toukokuuhun. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 9 -16, mutta mahdollisesti myös iltaisin tai viikonloppuisin. Lähijaksojen ohjelma voi sisältää ryhmätyöskentelyä ja luentoja. Opiskelu on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa. Lähijaksojen välissä opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Etäjaksolla valmistaudutaan seuraavan lähijakson aiheisiin. Koulutukseen voi sisältyä myös englanninkielisiä osia.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä kansainvälisen MSc Disaster Healthcare ohjelman kanssa (University of South Wales).
2
60
Aloitusvuosi:
2019
YAKJ19B3

Click here to see your activities