Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien henkilöiden osaamisen kehittämiseen.
Kohderyhmiä ovat amk-tutkinnon suorittaneet agrologit, hortonomit, bio- ja elintarviketekniikan insinöörit, metsätalousinsinöörit ja ympäristösuunnittelijat. Opiskelijaksi voivat luonnollisesti hakea myös luonnonvara-alalta jo maisterin tutkinnon suorittaneet, mutta tästä koulutuksesta erityisosaamista hakevat.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPINTOJEN KÄYTÄNNÖT

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille osaamista ja valmiuksia toimia maaseudun ja luonnonvara-alan muutosagentteina, asiantuntija-, kehittämis-, ja johtamistehtävissä niin yrityksissä kuin julkisen sektorin organisaatioissa, sekä viranomaisina. Koulutus voi toimia myös polkuna tutkijan uralle. Koulutuksesta puolet eli 30 opintopistettä (op) koostuu 2x15 op:n moduuleista, joista kumpikin jakautuu kolmeen osaan (3x5 op). Opinnäytetyön laajuus on 30 op eli puolet koko 60 op:n tutkinnosta.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa opiskelija osallistuu kahden päivän pituisille lähijaksoille ja työskentelee väliaikoina itsenäisesti tai pienryhmässä hyödyntäen verkkoa. Lähijaksoja on 1-2 kertaan kuukaudessa syyskuusta huhtikuuhun. Opetus on pääsääntöisesti torstaina (alustavasti klo 12-18) ja perjantaina (alustavasti klo 9-16). Opinnot alkavat yhteisellä tapaamisella lukukauden alussa, elo-syyskuun vaihteessa, jolloin tehdään opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja asetetaan opintojen tavoitteet, mutta myös tutustutaan ryhmän muihin opiskelijoihin ja muodostetaan pienryhmät.

Lähijaksojen ohjelma koostuu yliopettajien ja muiden asiantuntijoiden luennoista, ryhmätyöskentelystä ja oppimistehtävien esittelyistä. Yksi 5 op:n teema sisältää yleensä kaksi lähijaksoa. Opiskelu lähijaksoilla on yhteistoiminnallista, keskustelevaa ja kommunikaatio epämuodollista. Lähijaksojen välissä opiskelijat tekevät joko itsenäisiä, oman työpaikan kehityshaasteisiin liittyviä tehtäviä, tai ryhmätehtäviä. Ryhmätehtävissä aiheet ovat hallinnollisia ja strategisia. Ryhmissä kommunikaatio tapahtuu pääasiassa netin välityksellä.

Opinnäytetyö tehdään yleensä omalta työpaikalta tai muulta organisaatiolta saadun kehittämishaasteen pohjalta. Oman aiheen puuttuessa opiskelijoita rohkaistaan tekemään työ jossakin Biotalouden tutkimusyksikön projektissa. Osa opinnoista on mahdollista tuolloin korvata tutkimustyöllä ja hankkeessa toimimisella.
Opinnäytetyön ohjaus alkaa ryhmätasolla jo opintojen alussa, mutta pääasiassa se tapahtuu pienryhmissä ja opinnäytetyöpajoissa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaaja.
2
60
Aloitusvuosi:
2018
YABI18A3

NimiLukukausi1234
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen75----
PROFILOIVA OSAAMINEN45----
Työelämän murros ja digitalisaatio15----
Työelämän murros ja tulevaisuuden ennakointi5X---
Työelämän kehittämisen menetelmät5X---
Digitalisaatio muutosvoimana5X---
Tutkimus työelämähankkeessa15----
Tilastolliset menetelmät5-X--
Tutkimusprojekti10XXXX
Liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa15XX--
Opinnäytetyö30----
Opinnäytetyö30XXXX
Click here to see your activities