Sairaanhoitajakoulutus, Forssa
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii monimuotoistuvassa sosiaali- ja terveysalan  hoitotyön asiantuntijana toteuttaen asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa. Sairaanhoitaja sijoittuu työelämässä sosiaali- ja terveyspalveluissa esimerkiksi sairaaloihin, hoito- ja hoivakoteihin, lääkäriasemille ja terveydenhuollon avopalveluihin. Lisäksi sairaanhoitaja voi toimia yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.
Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, jossa keskeisestä on asiaksalähtöisyys ja omahoidon ohjaus. Sairaanhoitajat työskentelevät hoitotyön asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä.
Sairaanhoitajakoulutus perustuu Suomen sosiaali- ja  terveyspoliittisiin ohjelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Koulutuksen osaamiskuvauksessa on huomioitu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädökset, valtakunnallinen sairaanhoitajan ydinosaamiskuvaus (2015), Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (www.ncp.fi/ects) kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF) (www.minedu.fi/OPM/Koulutus). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta koskevan direktiivien (2005/36/ EY ja 2013/55/EU)vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Sairaanhoitajatutkinnon (AMK) suorittanut henkilö voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (www.valvira.fi) laillistamista terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN 
Sairaanhoitajan ydinosaamisalueet hoitotyössä ovat:
• Asiakaslähtöisyys                                               
• Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• Johtaminen ja yrittäjyys
• Kliininen hoitotyö 
• Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• Ohjaus- ja opetusosaaminen
• Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen edellytetään omaavan oppimisen taidot, työyhteisö-, innovaatio- ja kansainvälistymisosaamisen.
Edellä mainitut osaamisalueet kehittyvät ja syventyvät koko koulutuksen ajan. Opintojen aikana opiskelija tekee omaa urasuunnitelmaansa, jolla hän profiloi hoitotyön osaamistaan. Urasuunnittelua tukevat opintojen aikana hankitut kokemukset työelämästä sekä monimuotoinen uraohjaus.

OPISKELU
Sairaanhoitajakoulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja profiloivan osaamisen (yht.30 op) moduuleista. Opintoihin kuuluu kliininen harjoittelu (90 op), jossa opiskelija perehtyy ohjatusti tietojen ja taitojen soveltamiseen hoitotyössä. Harjoittelusta 15 op muodostuu opinnäytetyöstä.

Ydinosaamisen moduulit ovat kaikille sairaanhoitajatutkinnon suorittaville pakollisia. Profiloiva osaaminen rakentuu valinnaisista hoitotyön profiloivista opinnoista ja muista profiloivista opinnoista.
Hoitotyön profiloivista opinnoista (30op) opiskelija valitsee vähintään 15 op moduulin. Profiloivan moduulin sisällä opiskelija suuntaa osaamistaan eri- ikäisten ja eri tavalla sairastuneiden hoitotyöhön ja sen erityiskysymyksiin oman urasuunnitelmansa mukaisesti.
Vaihtoehtoina olevat hoitotyön  moduulit:
• Kriittisesti sairastuneen hoitotyö 15 op
• Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op
Valinnainen profiloiva osaaminen 15 op  on mahdollista valita opintoihin sopivasta tarjonnasta, kuten sosiaali- ja terveysalan profiloivan osaamisen tarjonnasta, HAMK:n yhteisestä profiloivien opintojen tarjonnasta, muiden korkeakoulujen tarjonnasta oman mielenkiinnon perusteella.
Profiloiviin opintoihin voidaan hyväksilukea korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat ja laajentavat opiskelijan osaamista ja urasuunnittelua.

Opiskelumuoto ja -tapa
Opiskelu voi toteutua kolmella tavalla, joita ovat:
• 8 – 16 -tapa tarkoittaa, että opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin päiväaikana. Päivätoteutuksissa opiskellaan päätoimisesti ja kokopäiväisesti. Tämä vaihtoehto edellyttää opiskelijalta valmiutta tavoitteellisen työskentelyyn ja sitoutumista ryhmämuotoiseen opiskeluun.
• 18 – 100 -tapa tarkoittaa monimuotototeutusta, joka on suunniteltu työssäkäyvän aikatauluihin. Lähiopetus toteutuu pääsääntöisesti arki-iltaisin noin kahtena iltana viikossa tai lauantaisin. Tämä vaihtoehto edellyttää opiskelijalta valmiutta itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn ja osittain ryhmämuotoiseen opiskeluun.
• 24/7 -tapa tarkoittaa vaihtoehtoa, jossa opiskelu etenee opiskelijan laatiman ja hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, jonka voi rakentaa nopeasti eteneväksi. Tämä edellyttää opiskelijalta erityistä valmiutta suunnitelmalliseen, itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Osa opinnoista on ryhmämuotoista, mikä edellyttää moduulien toteutussuunnitelmassa kuvattua opiskelua.
Kaikissa opiskeluvaihtoehdoissa korostuu tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Harjoittelusta toteutuu 75 opintopistettä ohjatusti erilaisissa työelämän ympäristöissä, projektiopintoina sekä laboraatio- ja simulaatio-oppimisympäristössä. Hoitotyön opiskelu edellyttää myös osallistumista ammatillista kasvua ja vuorovaikutusta tukevaan pienryhmätyöskentelyyn.

Opiskelija saa ohjausta opintoihinsa opintojen edetessä. Ohjaus toteutuu monimuotoisesti siten, että opiskelijan on mahdollista opiskella vähintään 60 op lukuvuoden aikana. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on edistää ja vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista. Arviointi tehdään opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin, työelämältä saadun palautteen sekä opettajien arvioinnin perusteella.
Opintojen suunnittelussa huomioidaan opiskelijan muulla tavoin hankittu osaaminen. Opiskelija voi hakea osaamisensa perusteella mahdollisuutta näyttää osaamisensa yksilöllisen suunnitelman mukaan.
3.5
210
Aloitusvuosi:
2017
SHHT17F Sairaanhoitajakoulutus (210)

Aloitusvuosi:
2018
SHHT18F Sairaanhoitajakoulutus (210)

Aloitusvuosi:
2018
SHHTM19X2

Aloitusvuosi:
2019
SHHTP19A2

NimiLukukausi1234567
Sairaanhoitajakoulutus, Forssa210-------
Ydinosaaminen165-------
Hoitotyön tieto- ja arvoperusta15X------
Asiakaslähtöisen hoitotyön perusta15X------
Terveyttä edistävä hoitotyö15-X-----
Harjoittelu, hoitotyön perusteet15-X-----
Aikuisten ja ikääntyneiden hoitotyö15--X----
Harjoittelu, aikuisten hoitotyö15--X----
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö15---X---
Harjoittelu, perheiden hoitotyö ja terveyden edistämisen projektitoiminta15---X---
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen15----X--
Harjoittelu, aikuisten hoitotyön taidot15---XX--
Harjoittelu, hoitotyön syventävä osaaminen15------X
Profiloiva osaaminen30-------
Kriittisesti sairastuneen hoitotyö15----XX-
Omahoitoa tukeva hoitotyö sote- palveluissa15----XX-
Kehittyvä osaaja0-------
Opinnäytetyö15-------
Opinnäytetyö15----XXX
Virkamiesruotsi suullinen0-------
Virkamiesruotsi kirjallinen0-------
Click here to see your activities