Sairaanhoitajakoulutus, Forssa
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla hoitotyön asiantuntijana toteuttaen asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa. Sairaanhoitaja sijoittuu työelämässä esimerkiksi sairaaloihin, hoito- ja hoivakoteihin, lääkäriasemille ja terveydenhuollon avopalveluihin. Lisäksi sairaanhoitaja voi toimia yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä. He työskentelevät äkillisesti sairastuneiden ja pitkäaikaista sairautta sairastavien potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Sairaanhoitajat työskentelevät hoitotyön asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä sekä jäsenenä että vastuuhenkilönä.

Sairaanhoitajakoulutus perustuu Suomen terveyspoliittisiin ohjelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin sekä HAMKin strategiaan. Koulutuksen osaamiskuvauksessa on huomioitu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädökset, valtakunnallinen sairaanhoitajan ydinosaamiskuvaus, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (www.ncp.fi/ects) kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF) (www.minedu.fi/OPM/Koulutus). Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta koskevien direktiivien 2005/36/EY ja (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Sairaanhoitajatutkinnon (AMK) suorittanut henkilö voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (www.valvira.fi) laillistamista terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN
 
Sairaanhoitajan ydinosaamisalueet hoitotyössä ovat:

1.Asiakaslähtöisyys                                         
2.Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
3.Johtaminen ja yrittäjyys
4.Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
5.Kliininen hoitotyö 
6.Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
7.Ohjaus- ja opetusosaaminen
8.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
9.Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen edellytetään omaavan oppimisen taidot, työyhteisö-, innovaatio- ja kansainvälistymisosaamisen.
Edellä mainitut osaamisalueet kehittyvät ja syventyvät koko koulutuksen ajan. Opintojen aikana opiskelija tekee omaa urasuunnitelmaansa, jolla hän profiloi hoitotyön osaamistaan. Urasuunnittelua tukevat opintojen aikana hankitut kokemukset työelämästä sekä monimuotoinen uraohjaus.

OPISKELU

Sairaanhoitajakoulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja profiloivan osaamisen (yht.30 op) moduuleista. Ydinosaamisen moduulit ovat kaikille sairaanhoitajatutkinnon suorittaville pakollisia. Profiloiva osaaminen rakentuu valinnaisista hoitotyön profiloivista opinnoista ja muista profiloivista opinnoista.

Hoitotyön profiloivista opinnoista opiskelija valitsee 15 op moduulin. Profiloivan moduulin sisällä opiskelija suuntaa osaamistaan eri- ikäisten ja eri tavalla sairastuneiden hoitotyöhön ja sen erityiskysymyksiin oman urasuunnitelmansa mukaisesti.

Vaihtoehtoina olevat moduulit:

• Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 op
• Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op
• Global Wellbeing 15 op

Muu profiloiva osaaminen 15 op -moduulin opinnot opiskelija valitsee profiloiviin opintoihin sopivasta tarjonnasta, kuten sosiaali- ja terveysalan profiloivan osaamisen tarjonnasta, HAMK:n yhteisestä profiloivien opintojen tarjonnasta ja FUAS-tarjonnasta oman mielenkiintonsa perusteella.

Profiloiviin opintoihin voidaan hyväksilukea korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat ja laajentavat opiskelijan osaamista.
3.5
210
Aloitusvuosi:
2016
SHHTP16PA2

Aloitusvuosi:
2016
SHHTM16A2

NimiLukukausi1234567
Sairaanhoitajakoulutus, Forssa210-------
Ydinosaaminen165-------
Hoitotyön arvo- ja tietoperusta15X------
Hoitotyön auttamismenetelmät15X------
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta15-X-----
Aikuisten hoitotyön perusta15-X-----
Aikuisten hoitotyö15--X----
Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot15--X----
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen15---X---
Perheiden hoitotyö15---X---
Ikääntyneiden hoitotyön taidot15XX--XX-
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen15----X--
Harjoittelu/ hoitotyön työelämätaidot15------X
Profiloiva osaaminen30-------
Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä15-----X-
Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa15-----X-
Global Wellbeing15-----X-
Kehittyvä osaaja0-------
Virkamiesruotsi suullinen0-------
Virkamiesruotsi kirjallinen0-------
Pakollinen vieraskieli, englanti0-------
Opinnäytetyö15-------
Opinnäytetyö15----XXX
Click here to see your activities