Ammatillinen opettajankoulutus
1. Ammatillisen opettajankoulutuksen osaamistavoitteet

Asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohtana on ammattialaosaaminen, johon ammatillisessa opettajankoulutuksessa tavoitteena oleva osaaminen pohjautuu. Ammattialaosaaminen tarkoittaa sitä, että opettajaopiskelija osaa käyttää edustamansa alan ammatillista tietotaitoa, pystyy pitämään ammatillisen tietotaidon ajantasaisena, hallitsee edustamansa ammattialan toimintakulttuurin ”pelisäännöt” ja tunnistaa edustamansa ammattialan muutostarpeet.

Ammatillisen opettajan asiantuntijuudessa yhdistyy ammattialakohtainen osaaminen ja pedagoginen ymmärrys ja tieto teoreettiseksi ja käytännölliseksi opettajan osaamiseksi erilaisissa toimintaympäristöissä. Ammatillinen opettajankoulutus rakentuu ammatillisen osaamisen ja taitotiedon varaan. Ammatillisen opettajan tulee hallita edustamansa ammattialan tiedolliset ja taidolliset vaatimukset, jotta hän pystyy opettamaan ja ohjaamaan ammattiin opiskelevia nuoria ja aikuisia. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa edistetään niitä ammatillisen opettajan pedagogisia perustaitoja, joita opettajan työ nykyisin vaatii.

Oppimisen ohjaaminen on opettajan työn keskeisin alue. Tämän vuoksi opettajalla tulee olla riittävä teoreettinen tietämys oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Ammatillisessa koulutuksessa luonnollisesti taidon oppiminen painottuu. Opetus- ja ohjaustoiminnan toteutuminen erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä - myös kansainvälisesti ja virtuaalisesti - edellyttää opetus- ja ohjaustaitojen laaja-alaista hallintaa. Opettaja käyttää entistä enemmän opetuksessaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, minkä vuoksi tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat osa kaikkien opettajien opetus- ja ohjaustaitoja. Opiskelijoiden erilaisuus ja kulttuuristen taustojen vaikutukset asettavat ohjaus- ja opetustoiminnalle yksilöllistämisen vaatimuksen.

Hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tarve korostuu ammatillisen opettajan työssä, sillä opettajan työhön kuuluu jatkuva vuorovaikutteisuus opiskelijoiden kanssa samoin kuin toimiminen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ja verkostokumppaneiden kanssa. Yhteisöllinen osaaminen ja dialogiosaaminen suuntautuvat monimuotoisissa verkostoissa työskentelyyn samoin kuin näiden verkostojen parantamiseen. Työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin vastaaminen edellyttää opettajalta yhteistyötaitojen lisäksi kykyä yhdistää opetus ja alan tutkimus- ja kehittämistoiminta, joka luontevasti tapahtuu erilaisissa toimintaympäristöissä yhteistyössä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Opettajan osaamistavoitteisiin vaikuttavat työelämässä, ammatillisen koulutuksen rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, jotka korostavat opettajan työn dynaamista luonnetta. Jatkuvassa muutoksessa ja erilaisissa ympäristöissä työskentely korostaa opettajan taitoa arvioida ja säädellä omaa toimintaansa. Itsearviointitaito on olennai-nen osa ammatti-identiteetin kehittymistä. Opettaja tekee kaiken aikaa arvovalintoja, minkä vuoksi ammattieettisten kysymysten pohdinta on osa ammattitaitoa. Muutos edellyttää asiantuntijuuden kehittymistä, kykyä oppia samoin kuin kykyä uudistaa toimintaa yhteisön jäsenenä.

1.1 Osaamisperustainen opetussuunnitelma ja opettajana kehittyminen

Opettajankoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma muodostuu viidestä moduulista: Kasvatustieteelliset perusopinnot, Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen, Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen, Opetusharjoittelu ja Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen. Moduulien osaamistavoitteet kuvaavat opettajan työssä tarvittavaa pätevyyttä ja ne sijoittuvat NQF-järjestelmän (National Qualifications Framework, kansallinen tutkintojen viitekehys) viitetasoihin kuusi ja seitsemän.

Opintojen alussa opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa moduulien osaamistavoitteisiin ja peilaa sitä erityisesti eri moduulien teemojen arviointikriteereihin. Osaamisen arvioinnin perusteella opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS). Hän pitää myös opintojensa aikana oppimispäiväkirjaa. Henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa käsitellään vastuuopettajan kanssa käytävässä kehityskeskustelussa heti opintojen alkuvaiheessa.

1.2 Opintojen ohjaus ja oppimisen tukeminen

Opintojen ohjaus ja oppimisen tukeminen perustuvat kokonaisvaltaiseen ohjaukseen. Opettajankoulutuksessa opettajaopiskelijan kokonaisprosessista vastaa opettajakorkeakoulun vastuuopettaja. Hän ohjaa ja arvioi opettajaopiskelijan kehittymistä opettajankoulutuksen osaamisperustaisen opetussuunnitelman moduulien osaamistavoitteiden mukaisesti. Lisäksi moduulien joitakin teemoja opettaa eri aihealueiden asiantuntijaopettajat. Harjoitteluoppilaitoksien ohjaavat opettajat toimivat opetusharjoittelun aikana sisällöllisinä ja pedagogisina asiantuntijoina.

Vastuuopettajakohtaisissa ryhmissä muodostetaan opiskelua tukevia opintopiirejä. Opintopiirin tehtävänä on kannustaa ja tukea jäsentensä opintojen edistymistä opettajaopintojen aikana. Kussakin opintopiirissä sovitaan erikseen, millaisin tavoin oppimisen tukeminen halutaan toteuttaa.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen ohjaaja vastaa opintojen hyväksilukemisesta ja ohjaa yksilöllisten opiskelupolkujen suunnittelua. Lisäksi hän antaa tarvittaessa uraohjausta. Opintosihteeri neuvoo opiskelun käytännön asioissa ja kirjoittaa virallisia opiskelutodistuksia.

Teknistä tukea ja ohjausta saa HAMKin ServiceDeskistä osoitteessa https://servicedesk.hamk.fi tai puhelinnumerosta 03 646 3000 (arkisin klo 8.00-16.00). Ohjauspalveluista saa tarkempaa tietoa HAMKin verkkosivuilta ja ensimmäisillä lähipäivillä opiskelun käynnistyessä.

1.3 Opintojen arviointi

Opintojen arviointi perustuu moduulien osaamistavoitteisiin ja niistä johdettujen teemojen arviointikriteereihin. Arviointikriteerit toimivat teemojen eri oppimistehtävien lähtökohtina. Teemoihin kuuluvat oppimistehtävät vaihtelevat itsenäisistä tehtävistä pienryhmätehtäviin, ja ne voivat olla suunnitelmia, raportteja, ryhmäkeskusteluja, ryhmätenttejä, kehittämistehtäviä, erilaisia reflektointi- ja arviointitehtäviä tai toiminnallisia tehtäviä.

Arviointi tuottaa opettajaopiskelijalle tietoa siitä, miten hän on saavuttanut opettajankoulutuksen moduulien osaamistavoitteet. Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Yksilöllisten valintojen ja ratkaisujen mukaisesti osaamista voidaan osoittaa moduuleissa teemoittain. Osaamisen osoittaminen voi kattaa jopa kokonaisen moduulin opinnot.  Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytännöt ohjeistetaan mm. opettajakorkeakoulun verkkosivuilla. Opintojen ohjaaja ja opettajat käsittelevät AHOT-hakemuksia opintojen aikana. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen moduulin alkamista. Opintojen ohjaaja vastaa hyväksiluvuista ja opettajat mahdollisista osaamisen näytöistä.

1.4 Yhteistyö oppilaitosten ja ohjaavien opettajien kanssa

Opettajankoulutukseen kuuluvalla opetusharjoittelulla on merkittävä osuus opettajana kehittymisessä, koska teorian ja käytännön integrointi tapahtuu autenttisissa tehtävissä integratiivisen pedagogiikan mukaisesti. Opetusharjoittelussa sovelletaan moduuleissa käsiteltyjen teemojen sisältöjä.

Opintojen alussa opettajaopiskelija hankkii itselleen opetusharjoittelupaikan ammatillisesta koulutusorganisaatiosta ja tekee opetusharjoittelusopimuksen. Opetusharjoitteluun opettajaopiskelijalle nimetään ohjaava opettaja, joka on pedagogisesti kelpoinen opettaja. Hänen tehtävänään on tukea, ohjata ja arvioida opiskelijan osaamista sekä opettajana kehittymistä. Hänen roolinsa koulutusalan ja autenttisten oppimisympäristöjen asiantuntijana sekä ammattipedagogisen teorian soveltamisessa käytäntöön on tärkeää opiskelijan oppimisen edistämisessä. Ohjaavan opettajan tehtävät on kuvattu tarkemmin opetusharjoittelusopimuksessa.

Opetusharjoittelu eri vaiheineen ja sisältöineen ohjeistetaan opintojen alussa. Opetusharjoittelupaikkoja on tarjolla esimerkiksi opettajakorkeakoulun kumppanuusoppilaitoksissa. Oppilaitosten yhteystiedot ovat opettajakorkeakoulun opiskelijasivuilla.

Opetusharjoittelu on mahdollista toteuttaa myös ulkomailla joko strategisissa kumppanikorkeakoulussa (mm. VIA ja Feevale) tai muussa kansainvälisessä yhteistyökorkeakoulussa.

Opetusharjoittelun voi tehdä myös vapaan sivistystyön oppilaitoksessa tai yliopistossa, mikäli opetuskokonaisuus sisältää myös oppimisen ja/tai osaamisen arviointia. Näissä tapauksissa Orientaatio opetusharjoitteluun -teeman harjoittelu tehdään kuitenkin ammatilliseen oppilaitokseen tai ammattikorkeakouluun.

Ohjaaville opettajille järjestetään koulutusta (3 op), joka toteutetaan verkkomuotoisesti kerran vuodessa. Tarkemmat tiedot sisällöstä ja ajankohdasta kerrotaan ohjaavalle opettajalle lähetettävässä infokirjeessä.

2. Opintojen rakenne

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu asetuksen (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) mukaan kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa asetuksen mukaiset opinnot ovat mitoitettu seuraavasti:

• Kasvatustieteelliset perusopinnot 13 op
• Ammattipedagogiset opinnot 1: Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen 17 op
• Ammattipedagogiset opinnot 2: Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen 12 op
• Opetusharjoittelu 9 op
• Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen 9 op.

Opintojen kokonaislaajuus 60 opintopistettä (op) tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä, josta monimuotoisessa opiskelussa noin 200 tuntia on lähiopiskelua. Verkko-opiskelussa on kaksi aloituslähipäivää ja muu työskentely tapahtuu pääosin virtuaalisesti.
2
60
Aloitusvuosi:
2018
OPAYM18A3

Aloitusvuosi:
2017
OPAPM18A3

Aloitusvuosi:
2017
OPAPM18C3, OPAPM18D3, OPAPM18E3

Aloitusvuosi:
2017
OPAPM18G3

Aloitusvuosi:
2018
OPAVE18A3

Aloitusvuosi:
2018
OPAVE18B3

Aloitusvuosi:
2017
OPAPM18B3

NimiLukukausi1234
Ammatillinen opettajankoulutus60----
Kasvatustieteelliset perusopinnot13----
Kasvatustiede tieteenalana3----
Oppiminen eri kehitysvaiheissa2----
Oppimisen keskeisiä teorioita4----
Koulutus yhteiskunnallisena tehtävänä4----
Ammattipedagogiset opinnot29----
Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen17----
Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu5X---
Oppimisympäristöt3X---
Opetus- ja ohjausmenetelmät5X---
Arviointi4X---
Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen12----
Itsetuntemus3XX--
Dialogi3-X--
Monikulttuurisuus3-X--
Koulutuksen verkostot3-X--
Opetusharjoittelu9----
Orientaatio opetusharjoitteluun3X---
Opetusharjoittelu oppilaitoksessa6XX--
Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen9----
Oma ammatillinen opettajaosaaminen3XX--
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen6XX--
Click here to see your activities