Metsätalous
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Metsätalousinsinööri työskentelee tyypillisesti metsäteollisuudessa, julkisessa metsähallinnossa, yksityismetsätalouden palveluksessa tai alan yrittäjänä.

Metsätalousinsinöörin koulutus valmistaa moniin työtehtäviin. Etenkin yksityismetsätalouden työtehtävistä merkittävä osa on asiakaspalvelutyötä, jossa neuvotaan ja palvellaan metsänomistajia metsien hoidossa, suunnittelussa sekä puun myynnissä ja korjuussa. Metsäteollisuudessa metsätalousinsinöörin keskeisimmät työtehtävät liittyvät puunhankintaan eli puun ostoon ja korjuuseen. Metsätalousinsinööri voi myös erikoistua luonnon- ja ympäristönhoidon työtehtäviin, kuten luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden hoitoon.

Luonteeltaan metsätalousinsinöörin toimenkuva on itsenäistä asiantuntija-, suunnittelu- tai esimiestyötä. Metsäpalveluyrittäjän toimenkuva sisältää usein kaikkia näitä elementtejä itsenäisenä yritystoimintana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Opiskelu koostuu 15 opintopisteen laajuisista moduleista. Modulit sisältävät yleensä laajemman kokonaisuuden ja ne koostuvat vaihtelevasti erilaisista tehtävistä, kokeista ja työsuoritteista. Modulit arvioidaan arvosanalla 1-5 ja niistä annetaan myös palaute. Pakollisissa ydinosaamisen moduleissa opiskellaan metsänhoidon, metsänmittauksen, puunhankinnan ja -korjuun sekä metsäekologian perusteita. Opintoja voi syventää valinnaisissa profiloivissa moduleissa edellä mainituilla aloilla tai osaamista voi laajentaa mm. paikkatietoon, metsäomaisuuden hoitoon, metsäyrittämiseen, luontomatkailuun tai uusiutuviin energiamuotoihin. Syventäviä opintoja voi valita joko oman koulutusohjelman tai koko ammattikorkeakoulun modulien tarjonnasta. Osan opinnoista voi tehdä kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opiskellaan työelämän yleisiä taitoja, kuten oma-aloitteisuutta, esimies- ja alaistaitoja, asiakaslähtöisyyttä sekä vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Opintoihin sisältyvissä viestintä- ja kieliopinnoissa on tavoitteena monipuolinen osaaminen suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

OPISKELUMUODOT

Metsätalousinsinööriksi opiskelu tapahtuu perinteikkäässä ympäristössä Hämeenlinnassa, Lammin Evolla. Osaamisen, henkilökohtaisen motivaation ja työkokemuksen perusteella opiskelija voi valita jonkun kolmesta opiskelumallista: 1. Työpäiväpainotteinen 8-16, 2. omatoiminen 24/7 tai monimuotoinen 18-100 malli. 8-16 -mallissa opiskellaan ohjatusti perinteisen työpäivämallin mukaisesti kouluympäristössä. Opetus koostuu perinteisestä opetuksesta, tiimityöstä sekä itsenäisestä työskentelystä. Tiimityöllä on keskeinen rooli 8-16-mallissa. 18-100 mallin mukaisessa monimuoto-opiskelussa opinnot sisältävä kontaktiopetusta koululla ja verkossa sekä itsenäistä opiskelua. 24/7 –mallissa opiskelet henkilökohteisen opintosuunnitelman mukaisesti ja nopeasti edeten. Hyödynnät aiempaa osaamistasi ja laajasti olemassa olevaa opintotarjontaa hyödyntäen. Malli edellyttää paljon oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Opintoihin kuuluu kaksi viidentoista opintopisteen harjoittelua. Työharjoittelu tehdään ensimmäisen tai toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu kolmantena kesänä. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan ja harjoittelu on yleensä palkallista työtä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailta.

Opintoihin kuuluu itsenäisesti tehtävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa joustavasti, joten lähestymistapa ja työn muoto voivat vaihdella. Työ voi olla siten tutkimuksellinen tai toiminnallinen ja koostua laajemmasta kirjallisesta raportista tai useammista osista. Koska opinnäytetyö, samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään pyritään opinnäytetyöt tekemään yhteistyössä työnantajien kanssa

Metsätalousinsinööriopintojen suunniteltu kestoaika on neljä vuotta ja 240 opintopistettä. Tutkinnoissa voidaan hyödyntää myös aiempia opintoja tai osaamista, joka osoitetaan todistuksin ja näytöin. Tällöin suoritettavien opintojen määrä vähenee. Opintojen etenemisen, opiskelumuodon, oman oppimisen ja uransuunnittelun kannalta keskeinen työväline on opinto-ohjaajan kanssa laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
MIMEP19A1

NimiLukukausi12345678
MetsätalousMetsätalous240--------
YdinosaaminenYdinosaaminen150--------
Metsänhoito ja -mittaus15X-------
Metsäammattilaisen työvälineet15X-------
Metsät ja yhteiskunta15-X------
Puunkorjuu ja -hankinta15-X------
Metsäekologia15-XX-----
Metsänhoidon menetelmät15--X-----
Sustainable Bioeconomy15--X-----
Metsäsuunnittelu15----X---
Työharjoittelu15-X-XX---
Asiantuntijaharjoittelu15-----X--
Profiloiva osaaminenProfiloiva osaaminen75--------
Metsäyrittäminen ja -palvelut15---X----
Paikkatiedon hyödyntäminen15---X----
Puunhankinnan erityistaidot15----X---
Metsäomaisuuden hoito15-----X--
Puun jalostus ja tuotteistaminen15---X--X-
Osuuskuntatoiminta15---XXX--
Taajamametsät15-----X--
Luontomatkailu15-----X--
Droneteknologian hyödyntäminen biotaloudessa15---X----
Uusiutuvat energiamuodot15---X-X--
Biotalouden mahdollisuudet15----X---
Kehittyvä osaajaKehittyvä osaaja0--------
Virkamiesruotsi suullinenVirkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinenVirkamiesruotsi kirjallinen0--------
OpinnäytetyöOpinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15------X-
Click here to see your activities