Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden tuotantolaitteisiin. Hän osaa hyödyntää oppimaansa soveltaessaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa eri käyttökohteisiin, esimerkiksi valaistuksen, liikenteen ja hissien ohjaukseen sekä robotteihin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus kohdistuu sähkötekniikan koulutukseen, tuotantokoneiden ja -laitteiden automatisointiin, tuotantolaitosten kunnossapitoon, hajautetun energiantuotannon sovelluksiin sekä älykkäisiin ohjauksiin. Koulutuksessa hyödynnetään uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia käytännönläheisessä, paljon omakohtaista tekemistä sisältävässä opiskelussa. Uuden tietotekniikan tehokkaat ja edulliset laitteet tarjoavat paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia sähkö- ja automaatiotekniikan alueella.

Sähkö- ja automaatioinsinööri työskentelee tyypillisesti korkean teknologian yrityksessä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä myöhemmin kokemuksen karttuessa erilaisissa esimiestehtävissä. Työ on lähes aina ryhmätyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kansainvälisessä työympäristössä.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta valmistuneella insinöörillä on suoritetun insinööritutkinnon jälkeen mahdollisuus hakea omatoimisesti Suomen sähköturvallisuuslain mukaista sähkötöiden johtajan pätevyyttä, sillä sähkötekniikan opetuksen määrä on vähintään 45 op.

Sähkötekniikan sisällön määrittely noudattaa pätevyysvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:

KTMp 516: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1996/19960516

§12-14 Pätevysvaatimukset

Sähkötekniikan toteutuksen on noudatettava koulutusvaatimuksen osalta seuraavia määräyksiä:

SETI: https://www.seti.fi/sahkopatevyydet/sahkopatevyys-2

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) työskentelee valmistuttuaan tyypillisesti suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi tuotantolaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä laitteita ja ohjelmistoja myyvissä yrityksissä.

Suunnittelutehtävät koostuvat yleensä projekteista, joissa suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi tuotantolaitteiden ja prosessien sähköistyksiä ja automaattisia ohjausjärjestelmiä. Asuin- ja tuotantorakennuksiin liittyvät sähköistykset ja kiinteistöautomaatio ovat myös tyypillisiä suunnitteluinsinöörin työtehtäviä, samoin työkoneisiin, liikenteen ohjausjärjestelmiin ja sähkön jakeluun liittyvät tehtävät.

Myynti- ja markkinointitehtävät sisältävät usein asiakkaiden tarpeiden kartoittamista, heidän opastamista sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä heille sopivien järjestelmien myynti- ja markkinointityöstä. Työ on monesti projektin myyntiä, jossa voi olla mukana kansainvälisiä yrityksiä usealta eri alalta. Asiakkaan kouluttaminen käyttämään ostamaansa tuotetta voi kuulua myös työtehtäviin.

Kunnossapitotehtävät sisältävät tuotantolaitteistojen ja prosessien sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyviä tehtäviä. Niissä varmistetaan tehtaan tai tuotantokoneiston häiriötön toiminta etukäteen määritellyksi ajaksi. Työtehtäviä ovat esimerkiksi tuotantolaitteiston vikaantumistiheyden kartoitus sekä sen perusteella suunnitellun huoltoseisokin työtehtävien määrittelyt.

Menestyksekäs tehtävien hoitaminen edellyttää tekniikan osaamisen lisäksi aktiivisuutta ja ryhmätyöaitoja, matkustusvalmiutta, monikulttuurisuusosaamista, asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja esiintymistaitoa. Kieli- ja viestintätaidot ovat keskeinen osa tekniikan alan asiantuntijan ammattitaitoa. Työelämälähtöiset kielten ja viestinnän opinnot linkitetään osaksi ammatillisia opintoja.
18–100: Työelämässä tapahtuvaa oppimista hyödyntävä opiskelutapa (monimuotototeutus)

Monimuotototeutuksissa opiskellaan pääsääntöisesti työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja se sopeutuu työssäkävijän aikatauluihin.

Opiskelutapa soveltuu sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samanaikaisesti. Sinulla on mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamisesi myös näytöillä.

Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Osa opinnoista tehdään kehittämishankkeissa.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
INSAM20X7

NimiLukukausi12345678
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus240--------
Ydinosaaminen165--------
Johdatus automaatioon15X-------
Automaation sovellukset15X-------
Sovellettu mittaustekniikka15-X------
Suunnittelu- ja kehitysmenetelmät15-X------
Ohjelmointisovellukset 115--X-----
Harjoittelu 115--X-----
Sähkövoimatekniikan perusteet15---X----
Rakennusten sähkösuunnittelu ja -asennukset15---X----
Ohjelmointisovellukset 215----X---
Harjoittelu 215----X---
Teollisuuden automaatio- ja sähkösuunnittelu15-----X--
Profiloiva osaaminen60--------
Älykkäät ratkaisut kiinteistöautomaatiossa15-----X--
Hajautetun energiantuotannon ratkaisut15------X-
Sähköurakointi15------X-
Kunnossapito15-------X
Kehittyvä osaaja0--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities