Liikennealan muuntokoulutus
Sijoittuminen työelämään

Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen liikenneympäristön suunnitteluun sekä liikkumisen ohjauksesta erilaisten älykkään liikenteen palvelujen suunnitteluun. Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa. Koska liikenneala kytkeytyy hyvin moniin muihin yhteiskunnan alueisiin, on monialainen osaaminen liikenneinsinöörille eduksi. Myös hyvistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista on alalla hyötyä.

Oppimispolut

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdytään kaikkien liikennemuotojen - joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn - ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi opiskelija saa valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen.

Älyliikenteen opinnoissa opiskelija saa kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja oppii hyödyntämään kehittyvän tekniikan mahdollisuuksia osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua.

Opiskelija voi täydentää osaamistaan myös muiden koulutusalojen tarjontaa hyödyntäen tai hyödyntäen korkeakoulun kaikille koulutusohjelmille yhteistä tarjontaa ottamalla esimerkiksi logistiikan ja tuotantotalouden opintoja osaksi tutkintoa. Osan opinnoista voi myös suorittaa nk. työpaikkaopintoina osallistumalla oman työpaikan projekteihin. Opintojen aikana tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa osa opintoja jossakin HAMKin kansainvälisessä vaihtokohteessa.

Muuntokoulutus

Muuntokoulutuksessa opiskelijalla on jo osaaminen tieto- ja viestintätekniikan tai automaatiotekniikan alalta aiemmasta tutkinnostaan. Liikennealan insinöörin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, josta suoritettavaksi jää hyväksilukujen jälkeen 75 opintopistettä. Koulutuksen tarkoitus on antaa opiskelijalle liikennealan insinöörin perustiedot sekä syventää osaamista erityisesti älyliikenteen asiantuntijatehtäviin. Opinnot alkavat syksyllä ja ne on jaettu neljään moduuliin, sisältäen teemoja mm.  liikenteen toimintaympäristöstä, liikennetarpeen synnystä, älykkäästä liikenteestä ja viisaasta liikkumisesta, joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmistä, palvelumuotoilusta sekä liikenteen automatisaatiosta.  Opintojen edetessä aloitat opinnäytetyösi tekemisen jo keväällä ja se viimeistellään syksyllä. Tarvittaessa käytössä on myös kesälukukausi, jolloin ehdit tekemään mahdolliset kesken jääneet opintosi valmiiksi. Nämä opinnot hyväksytät asianosaisilla opettajilla syksyn alussa.

Opiskelumuodot

Tieto- ja viestintätekniikan sekä automaatiotekniikan insinööreille suunnatussa muuntokoulutuksessa päivität aiempaa tutkintoasi liikennealan opinnoilla sujuvasti työsi ohessa. Opiskelu sisältää sekä lähipäiviä, verkko-opetusta että itsenäistä työskentelyä oman ryhmäsi kanssa. Opintojen alussa lähipäiviä koululla on useampia ja jatkossa opiskelu on verkkopainotteisempaa. Käytössä on verkko-oppimisalusta ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tarjoava monimuotoinen etäopetusalusta. Etäopiskelun tukena käytetään lisäksi HAMKin virtuaaliympäristöjä, joiden avulla ohjelmistot ja järjestelmät ovat opiskelijoiden saavutettavissa myös kotoa käsin.
1.5
240
Aloitusvuosi:
2019
INLIM19B6

NimiLukukausi123
Liikennealan muuntokoulutus240---
Ydinosaaminen120---
Liikenneala 120X--
Liikenneala 215X--
Liikenneala 315-X-
Liikenneala 410-X-
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen15X--
Kielet ja viestintä15X--
Työharjoittelu15X--
Asiantuntijaharjoittelu15X--
Profiloiva osaaminen105---
Profiloivat opinnot105X--
Opinnäytetyö15---
Opinnäytetyö15---
Click here to see your activities