Konetekniikan koulutus 2019 syksy alkaen
Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen tuotantotekniikasta ja nykyaikaisesta tuotekehityksestä alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.
Koneinsinöörin ammattinimike voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: suunnittelija, suunnitteluinsinööri, projekti-insinööri, tuotesuunnittelija, tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, tuotannon suunnittelija, tuotantoinsinööri, tuotannon kehitysinsinööri, tuotantopäällikkö tai laatuinsinööri. Koneinsinööri voi sijoittua myös seuraaviin tehtäviin: tekninen ostaja, alihankintainsinööri tai tekninen laskija. Kaikkiin edellisiin tehtäviin liittyy mahdollisuus työllistyä myös kouluttajana. Koneinsinöörin ammatillinen liikkuvuus on hyvä.

Ammattikorkeakoulututkinnon tuottamia yleisiä valmiuksia ovat
Elinikäisen oppimisen taidot
- kykenee ottamaan vastuun omasta oppimisestaan ja osaa arvioida sekä kehittää omia oppimistaitojaan ja -tyylejään
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan
- osaa hankkia, käyttää, soveltaa ja arvioida tietoa kriittisesti
- osaa toimia ryhmässä, ottaa huomioon erilaiset toimijat ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta sekä opitun jakamisesta

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti globaalina kansalaisena
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuu)

Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä ja edistää niiden hyvinvointia
- osaa toimia monimuotoisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa myös kansainvälisesti
- osaa viestiä alansa vuorovaikutustilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti
- osaa toimia ja viestiä digitaalisissa ympäristöissä ja projekteissa
kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
kykenee toimimaan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, globaalisti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Insinööritutkinto tuottaa lisäksi seuraavaa osaamista:
- insinöörimäiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenetelmät
- analyysivalmiudet, teknisen tiedon jalostaminen päätöksentekoa varten
- asioiden hahmottaminen/mallintaminen luonnontieteiden avulla, laskentavalmiudet
- projektin johtamistaidot
- teknologiaosaaminen
- teoreettista ja käytännön läheistä soveltavaa osaamista

Oman työryhmänsä ammattilaisena valmistunut koneinsinööri hallitsee elinkeinoelämän edellyttämät suunnittelu-, valmistus- ja automaatiotaidot. Kuhunkin alueeseen liittyen hän osaa soveltaa loogista ajattelua ja luonnontieteitä. Koneinsinööri osaa käyttää nykyaikaisia tietokonepohjaisia ohjelmistoja ongelmien ratkaisemiseen ja ottaa kaikissa tehtävissä huomioon taloudellisuuden. Koneinsinööri on opinnoissaan oppinut toimimaan monikansallisissa ryhmissä, mikä on kehittänyt yhteistyötaitoja ja luonut pohjaa esimiehenä toimimiselle. Hän on oppinut riittävän suullisen ja kirjallisen viestinnän kahdella kotimaisella ja ainakin yhdellä vieraalla kielellä. Nämä taidot opitaan Konetekniikan koulutusvastuualueen tarjoamalla opintopolulla, joka tarjoaa valmiudet toimia sekä koneensuunnittelu- että valmistustehtävissä.

Oppimispolulla on kahdeksan yhteistä 15 opintopisteen (op) moduulia, kolme konetekniikan omaa profiloivaa moduulia ja kaksi vapaasti valittavaa profiloivaa moduulia. Kolmesta konetekniikan omasta profiloivasta moduulista opiskelijan tulee valita vähintään kaksi. Loput profiloivat moduulit opiskelija voi valita muista koulutuksista monipuolistamaan ja tukemaan koneteknistä osaamista.

Yhtenä vaihtoehtona vapaavalintaiseksi profiloivaksi moduuliksi konetekniikan koulutus tarjoaa vapaavalintaisen matematiikkaan keskittyneen moduulin.

Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 op harjoittelua ja 15 op:n opinnäytetyö.

Opiskeluun kuuluu
- perinteistä luokassa opiskelua
- verkko-opiskelua kotona tai missä tahansa
- laboratoriotöitä
- työskentelyä erilaisten harjoitustöiden parissa
- työpaikoilla oppimista – yritysten tarpeista lähtevien projektien toteutus, työharjoittelu sekä muut työpaikalla tapahtuvat opinnot
4
240
Aloitusvuosi:
2019
Inkop19a6

Aloitusvuosi:
2019
inkop20x6

NimiLukukausi12345678
Konetekniikan koulutus 2019 syksy alkaen165--------
Ydinosaaminen150--------
Orientaatio insinööriopintoihin15X-------
Mekaniikka15X-------
Valmistustekniikka15-X------
Palkkirakenteen suunnittelu15-X------
Osien suunnittelu ja valmistus15--X-----
Koneenosat15--X-----
Ohutlevyrakenteet15---X----
Tuotekehitys15---X----
Tekniikan alan harjoittelu30-X-X----
Profiloiva osaaminen0--------
Teollisen laitteen suunnittelu15----X---
Rakenteiden analyysi15-----X--
Valmistusautomaatio15------X-
Advanced mathematics15--------
Kehittyvä osaaja0--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15--------
Click here to see your activities