Rakennetun ympäristön koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Viherala on sekä julkisella (kunnat, seurakunnat, tiealueet) että yksityisellä sektorilla tehtävää viheralueiden suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja hallinnointia. Viheralalla tarvitaan asiantuntijoita, joilla visuaalinen näkemys yhdistyy biologiseen, tekniseen ja taloudelliseen osaamiseen. Maisemasuunnittelun koulutuksesta valmistunut hortonomi (AMK) on viherympäristön suunnittelun, rakentamisen ja hallinnoinnin ammattilainen, jolla on vahva ja monipuolinen teoreettinen ja käytännön osaaminen.

Hortonomi (AMK) toimii viheralalla vastuullisessa, usein esimiestehtävässä julkisyhteisössä tai yksityisessä yrityksessä. Yrittäjänä hänellä on suunnittelutoimisto, ulkotilojen kunnossapito- tai viherrakennusyritys. Hän työskentelee myös asiantuntijana erilaisissa suunnittelu-, kunnossapito- ja rakentamisprojekteissa. Hortonomi (AMK) voi lisäksi toimia kaupallisissa tehtävissä, opetustehtävissä tai neuvojana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Hortonomin ydinosaaminen

Hortonomi osaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet ja menetelmät ja niiden käytännön toteutukset. Hortonomi tuntee kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja niiden kasvupaikkavaatimukset. Hortonomi ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa.

Hortonomi osaa kasvimateriaalin ohella rakennetussa ympäristössä käytettävät rakenteet sekä rakennusmateriaalit, ulkokalusteet ja viheralueiden ylläpidossa tarvittavat tuotteet sekä materiaalien ja rakenteiden elinkaaren. Hortonomi tuntee oman ammattialan kehityshistorian ja osaa ottaa huomioon ihmisen ja erilaisten erityisryhmien toiminnan vaatimukset ja viheralueiden merkityksen asukkaille sekä esteettiset vaatimukset. Hortonomi osaa laskea ja arvioida suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia ja osaa toimia yrittäjämäisesti.

Hortonomin profiloiva osaaminen

Suunnittelijan polku

Hortonomi (AMK) osaa rakennetun ympäristön toteutussuunnittelun prosessit, menetelmät ja tekniikat. Suunnittelija tuntee puutarha- ja maisemataiteen historian sekä kulttuuriympäristön merkityksen suunnittelussa. Hortonomi hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja kunnossapidon yleiset laatuvaatimukset. Suunnittelija hallitsee suunnittelussa ja hallinnoinnissa käytettävät tietotekniikkasovellukset. Suunnittelija osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla.


Rakentajan/hallinnoijan polku

Hortonomi (AMK) osaa rakennetun ympäristön rakentamisen ja kunnossapidon prosessit, menetelmät ja tekniikat toteutuksen tasolle vietynä. Hortonomi hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja kunnossapidon yleiset laatuvaatimukset. Hortonomi hallitsee rakenteiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa käytettävät tietotekniikka- ja paikkatietosovellukset. Hortonomi osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla.

OPISKELUMUODOT

Hortonomiksi opiskelu tapahtuu Lepaan perinteikkäässä ympäristössä. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita työpaikkatyöskentelyä vastaavan 8-16, omatoimisen 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. 8-16 mallissa opiskellaan tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. 24/7 malli perustuu omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien ja tietoiskujen tukemana. 18-100 mallissa opiskelu tapahtuu työpaikoilla tai omassa yrityksessä.

Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu 15 opintopistettä opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Osan opinnoista ja harjoitteluista ja harjoittelut voi tehdä kansainvälissä opiskelijavaihdossa. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään.

Hortonomiopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Hyväksytyt opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2019
HORY19A4

NimiLukukausi12345678
Rakennetun ympäristön koulutus270--------
Ydinosaaminen150--------
Pihan suunnittelu ja rakenteet15X-------
Rakennetun ympäristön skaalautuvat prosessit15X-------
Sosiaaliset ympäristöt15-X------
Rakenne- ja toteutustekniikka15-X------
Rakennetun ympäristön hallinnointi15---X----
Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat15---X----
Kasvullinen ympäristö15--X-----
Sustainability in built environment15--X-----
Työharjoittelu15-XX-----
Asiantuntijaharjoittelu15-----XX-
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Profiloiva osaaminen105--------
Puutarha-alan kausityöt15---XX---
Kiinteistön ulkoalueen korjaus ja kunnossapito15----X---
Rakennuttaminen15----X---
Uudis- ja korjausrakentaminen15-----X--
Maisemasuunnittelu15----X---
Julkiset ulkotilat15----X---
Yrittäminen ja palvelun tuottaminen15-----X--
Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja hallinnointi15-----X--
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15-----XX-
Click here to see your activities