Rakennetun ympäristön koulutus
SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Viherala on sekä julkisella (kunnat, seurakunnat, tiealueet) että yksityisellä sektorilla tehtävää viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Viheralalla tarvitaan asiantuntijoita, joilla visuaalinen näkemys yhdistyy biologiseen, tekniseen ja taloudelliseen osaamiseen. Maisemasuunnittelun koulutuksesta valmistunut hortonomi (AMK) on viherympäristön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ammattilainen, jolla on vahva ja monipuolinen teoreettinen ja käytännön osaaminen.


Hortonomi (AMK) toimii viheralalla vastuullisessa, usein esimiestehtävässä julkisyhteisössä tai yksityisessä yrityksessä. Yrittäjänä hänellä on suunnittelutoimisto, ulkotilojen hoito- tai viherrakennusyritys. Hän työskentelee myös asiantuntijana erilaisissa suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamisprojekteissa. Hortonomi (AMK) voi lisäksi toimia kaupallisissa tehtävissä, opetustehtävissä tai neuvojana.

TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN JA OPPIMISPOLUT

Hortonomin ydinosaaminen

Hortonomi osaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työvälineet ja menetelmät ja niiden käytännön toteutukset. Hortonomi tuntee kotimaan yleisimmät luonnonkasvit ja kasviyhdyskunnat sekä viherrakentamisen kasvit erityispiirteineen ja niiden kasvupaikkavaatimukset. Hortonomi ymmärtää sekä maisemarakenteen että luonnon prosessien merkityksen suunnittelussa ja alueiden ylläpidossa.

Hortonomi osaa kasvimateriaalin ohella rakennetussa ympäristössä käytettävät rakenteet sekä rakennusmateriaalit, ulkokalusteet ja viheralueiden ylläpidossa tarvittavat tuotteet sekä materiaalien ja rakenteiden elinkaaren. Hortonomi tuntee oman ammattialan kehityshistorian ja osaa ottaa huomioon ihmisen ja erilaisten erityisryhmien toiminnan vaatimukset ja viheralueiden merkityksen asukkaille sekä esteettiset vaatimukset. Hortonomi osaa laskea ja arvioida suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia ja osaa toimia yrittäjämäisesti.

Hortonomin profiloiva osaaminen

Suunnittelijan polku

Hortonomi (AMK) osaa rakennetun ympäristön toteutussuunnittelun prosessit, menetelmät ja tekniikat. Suunnittelija tuntee puutarha- ja maisemataiteen historian sekä kulttuuriympäristön merkityksen suunnittelussa. Hortonomi hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset. Suunnittelija hallitsee suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikkasovellukset. Suunnittelija osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla.


Rakentajan/ylläpitäjän polku

Hortonomi (AMK) osaa rakennetun ympäristön rakentamisen ja ylläpidon prosessit, menetelmät ja tekniikat toteutuksen tasolle vietynä. Hortonomi hallitsee viherympäristön suunnittelua, -rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräykset ja rakennustapaohjeet sekä alalla käytössä olevat yleiset sopimusehdot sekä rakentamisen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset. Hortonomi hallitsee rakenteiden suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikka- ja paikkatietosovellukset. Hortonomi osaa innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä perustaa oman alansa yrityksen ja arvioida sen toimintaedellytyksiä markkinoilla.

OPISKELUMUODOT

Hortonomiksi opiskelu tapahtuu Lepaan perinteikkäässä ympäristössä. Moduulikohtaisesti opiskelija voi valita työpaikkatyöskentelyä vastaavan 8-16, omatoimisen 24/7 tai omaan työhön kytkeytyvän 18-100 mallin. 8-16 mallissa opiskellaan tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. 24/7 malli perustuu omatoimiseen opiskeluun annettujen materiaalien ja tietoiskujen tukemana. 18-100 mallissa opiskelu tapahtuu työpaikoilla tai omassa yrityksessä.

Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntijaharjoittelu 15 opintopistettä opintojen loppuvaiheessa. Harjoittelut tehdään pääsääntöisesti kesäaikaan. Osan opinnoista ja harjoitteluista ja harjoittelut voi tehdä kansainvälissä opiskelijavaihdossa. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö voi olla suunnittelua, tuotekehitystä, soveltavaa tutkimusta tai projektityötä. Opinnäytetyö samoin kuin harjoittelu auttavat luomaan suhteita työelämään.

Hortonomiopintojen suunniteltu kestoaika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Jo hankittua osaamista voi osoittaa todistuksin ja näytöin ja olemassa oleva osaaminen vähentää suoritettavien opintojen määrää. Opintojen etenemisen varmistamiseksi ja urasuunnittelua varten opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista ohjausta. Hyväksytyt opinnot arvioidaan arvosanoilla 1-5 ja omasta osaamisesta saa palautetta moduulikohtaisesti.
4
240
Aloitusvuosi:
2018
HORY18A4

NimiLukukausi12345678
Rakennetun ympäristön koulutus330--------
Ydinosaaminen210--------
Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät15X-------
Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet15X-------
Toiminnalliset ympäristöt15-X------
Kasvullinen ympäristö15--------
Rakennetun ympäristön hallinta15--------
Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka15-X------
Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat15--------
Sustainable Bioeconomy15--------
Työharjoittelu15---XX---
Asiantuntijaharjoittelu15-----XX-
Virkamiesruotsi kirjallinen0--------
Virkamiesruotsi suullinen0--------
Sustainability in built environment15--X-----
Rakennetun ympäristön hallinnointi15---X----
Kasvullinen ympäristö15--X-----
Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat15---X----
Profiloiva osaaminen105--------
Puutarha-alan kausityöt15-XX-----
Uudiskohteen rakentaminen ja kunnossapito15-----X--
Kiinteistön piha-alueen korjaus ja ylläpito15----X---
Rakennetun ympäristön rakennuttaminen15----X---
Maisemasuunnittelu15----X---
Julkiset ulkotilat15----X---
Yrittäminen ja palvelun tuottaminen15-----X--
Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito15-----X--
Kehittyvä osaaja0--------
Opinnäytetyö15--------
Opinnäytetyö15------X-
Click here to see your activities