Haavanhoidon asiantuntija, erikoistumiskoulutus
Haavahoito liittyy moniin terveysongelmiin ja koskee eri-ikäisiä potilaita niin pe-rusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Väestön ikääntyminen ja elin-tapamuutokset yhdessä kansantautien (mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairau-det) kanssa ennustavat kroonisten huonosti paranevien haavojen esiintymisen li-sääntymistä. Paranemisprosessia usein hidastavat infektiot ja resistenttien baktee-rikantojen aiheuttamat komplikaatiot. Erityinen haaste haavahoidossa on potilaan arjessa selviytyminen ja elämänlaatu. Nämä tekijät korostavat tutkimuksen ja ke-hittämisen merkitystä osana haavahoidon asiantuntijuutta.


Haavahoito, joka perustuu nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja näyttöön haavahoidon vaikutuksista, vähentää potilaan kärsimystä ja lyhentää hoitoaikaa. Haavahoidon kehityksen myötä niin sairaaloissa kuin kotona voidaan hoitaa entistä vaativampaa hoitoa edellyttäviä haavoja, mikä vähentää hoidon kustannuksia. Haavojen hoito kotona edellyttää ammattilaiselta vankkaa tietope-rustaa, itsenäistä näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja ohjaustaitoja potilaan ja hänen omaisten itsehoitovalmiuksien vahvistamiseen. Haavahoidon edistynyt asiantuntijaosaaminen edellyttää tietoa haavojen etiologiasta, riskien tunnistami-sesta ja kroonisten haavojen ennaltaehkäisystä sekä haavan paranemisesta ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä potilaskohtaisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Lisäksi asiantuntijalla tulee olla taitoa oman osaamisen, työ-yksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perus-tuen.


Hoitokäytännöissä on alueellisia eroja ja terveyspalveluiden käyttäjät ovat eriar-voisessa asemassa haavahoidon asiantuntemuksen suhteen. Haavahoitoon on luo-tu standardeja ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhtenäistää haavahoidon käytäntöjä alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti sekä aikaan saada kustannustehokkuutta. Uudet suositukset, tutkimukset, hoitokäytännöt ja teknologia asettavat uusia haasteita ja vaatimuksia hoitotyöntekijöiden haavahoidon osaamiselle.


Haavahoito on kansainvälisesti tarkasteltuna terveysalan erityisosaamisen alue, joka edellyttää hoitotyön arvoperustan ymmärtämistä, vahvaa haavahoidon tieto- ja taitoperustaa sekä käytännön haavahoidon kokemusta ja kehittämisosaamista. Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on käytetty European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Haavahoidon asiantuntija 30 op erikoistumiskoulutuksen tuottama osaaminen vastaa tasoa 7.


Koulutuksen suunnittelu on toteutettu verkostoyhteistyönä, jossa ovat mukana Centria-, Hämeen, Lahden, Mikkelin, Oulun, Satakunnan, Savonia-,Tampereen-, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä työelämänedustus. Kukin ammattikorkeakoulu voi joko itsenäisesti tai verkostona toteuttaa koulutuksen omien pedagogisten strategioidensa mukaisesti huomioiden alueensa hoidon/hoitotyön kehittämistä koskevat linjaukset.
1
30
Aloitusvuosi:
2018
EKHT18A3

Aloitusvuosi:
2019
EKHT19A3

Click here to see your activities